Uitgelichte projecten in 2020


In 2020 is aan een groot aantal mooie projecten gewerkt. We lichten hieronder enkele projecten uit. Op onze website kunt u van veel projecten een beknopte beschrijving vinden.

Integraal riviermanagement

Veel mensen maken gebruik van onze rivieren. De rivier moet bevaarbaar zijn, het water van voldoende kwaliteit en er moet voldoende zoetwater beschikbaar zijn. Daarnaast moet ook de waterveiligheid op orde zijn en is er zorg voor natuur en leefomgeving. Samen met regionale overheden en het Rijk werkt HKV aan het programma Integraal Riviermanagement (IRM). Vanuit één gezamenlijke visie wordt gewerkt aan een veilig, bevaarbaar, vitaal en aantrekkelijk Maas- en Rijngebied. De inbreng van maatschappelijke organisaties en andere belangengroeperingen en kennisinstellingen worden in het IRM-programma meegenomen.


Statistische analyse naar overstromingen in Christchurch

Een analyse naar extreme zeewaterstanden, zeespiegelstijging en statistische modellen om de relatie tussen stormopzet en neerslagafvoer te bepalen. HKV en GHD werkten samen aan een nieuw statistisch model voor de overstromingen langs de Avon-rivier in Christchurch (Nieuw-Zeeland). Omdat zowel hoge rivierafvoeren door neerslag en hoge zeewaterstanden door windopzet als gevolg van een bepaald type lagedrukgebied veroorzaakt kunnen worden, kunnen ze ook tegelijkertijd voorkomen. Deze correlatie meenemen leidt tot een betere inschatting van overstromingsrisico’s in Christchurch.


Ontwikkeling van Delft-FEWS systemen

In 2020 heeft een team van negen adviseurs van HKV Delft-FEWS-systemen (door)ontwikkeld. Onze adviseurs deden dit samen met veertien opdrachtgevers. We werken altijd vanuit de inhoud aan de vraagstukken en gebruiken onze kennis van Delft-FEWS om technisch de beste keuze te maken.


In 2020 werkten HKV'ers aan 266 projecten.

Klimaatinspanningskaart

De komende jaren worden in Nederland 1 miljoen woningen gebouwd. Dat betekent waarschijnlijk dat ook (tot nu toe) onbebouwde gebieden zullen worden ontwikkeld. In de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) zijn zoekgebieden gedefinieerd voor verstedelijking. Binnen deze zoekgebieden is nog veel keuze voor de plek waar de ontwikkeling gaat plaatsvinden.


Validatie Landelijk Hydrologisch Model

Het Landelijk Hydrologisch Model (LHM) is een landsdekkend hydrologisch modelinstrument voor de simulatie van verzadigde en onverzadigde zones, oppervlaktewater, zoet-zoutdynamiek en gewasgroei. Het LHM is onderdeel van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI). Het wordt onder meer gebruikt door Rijkswaterstaat voor het Nationaal Water Model en voor het verkrijgen van actueel inzicht in de droogteproblematiek.


Lokale monitoring met AI

Lokale monitoring met camera's voor toepassingen rond rivierbeheer en waterkeringen: een nieuwe manier van monitoren en gegevensverwerking. Met (stand-alone) camera’s en AI-algoritmes geven we inzicht in oevererosie en golfkarakteristieken.


Continu inzicht

Samen met de beheerders van Waterschap Rivierenland (WSRL) heeft HKV de webviewer Continu Inzicht WSRL ontwikkeld. Continu Inzicht geeft een waterschap inzicht in actuele en te verwachten waterstanden, overstromingskansen, mogelijke gevolgen en overstromingsrisico’s. In overleg met de beheerders zijn maatregelen geïdentificeerd, zoals het opkisten van wellen, het aanbrengen van bermen of zandzakken. In de viewer is steeds het actuele en het verwachte beeld oproepbaar, waarbij ook het effect van de maatregelen zichtbaar is.


Quickscan regio Zwolle

De regio Zwolle heeft een kwetsbare ligging: (deels) in de IJssel-Vechtdelta - met water vanuit het achterland - en open verbindingen met de IJssel en het IJsselmeer. Klimaatverandering heeft op termijn - tussen 2050 en 2100 - invloed op het watersysteem in de regio. De wateropgave vraagt om een bovenregionale integrale systeembenadering. Zeker nu er ook grote ruimtelijke opgaven zijn. Als input voor het MIRT-onderzoek ‘Verstedelijkingstrategie en Bereikbaarheid’ is een quickscan uitgevoerd. Doel hiervan was het verkrijgen van inzicht in de effecten van klimaatverandering op - en de kansen vanuit - het watersysteem.


Hydraulische analyse Lob van Gennep voor de MIRT-verkenning

Een analyse voor de MIRT-verkenning in de Lob van Gennep. De Lob van Gennep is een gebied op de rechteroever van de Maas, tussen Gennep en Mook. Het project beoogt:

  1. het gebied van de Lob van Gennep voldoende te beschermen tegen hoogwaters nu en in de toekomst;
  2. de waterbergende werking van het gebied te verbeteren om bij te dragen aan de hoogwaterbescherming van stroomafwaarts gelegen gebieden;
  3. de gebiedskwaliteiten te versterken.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?