Uitgelichte projecten

In 2021 is aan 369 mooie projecten gewerkt. We lichten hieronder enkele projecten uit. Op onze website kun je van veel projecten een beknopte beschrijving vinden.

Pré-verkenning waterberging Maas

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en in het kader van het Deltaprogramma Zoetwater voerde HKV een pré-verkenning uit, met als doel de kwetsbaarheid voor watertekorten in droge periodes te verminderen. Dat gebeurde in samenwerking met Witteveen+Bos. De mogelijkheden voor het bufferen van water langs de Maas in Nederland werden onderzocht.

Dijkversterking Willemstad-Noordschans

HKV werkt aan de voorverkenningsfase van de dijkversterking Willemstad-Noordschans. Dat gebeurt in opdracht van het Waterschap Brabantse Delta en in samenwerking met adviesbureau TAUW. In deze voorverkenningsfase wordt de omvang van de dijkversterking bepaald.

Implementatie EU-Hoogwaterrichtlijn in Roemenië

Sinds 2020 is HKV actief in Roemenië, ter ondersteuning van de implementatie van de EU-Hoogwaterrichtlijn. In 2020 beschreven we een methode waarmee de schade en het aantal slachtoffers als gevolg van overstromingen bepaald kan worden. In 2021 zijn we gestart met de daadwerkelijke implementatie van de EU-richtlijn. Dat doen we samen met een consortium onder leiding van JBA Consulting en partners DHI en Aquaproiect.

Tailormade trainingen

HKV werkte in 2021 aan verschillende ‘tailormade-trainingen’ in het buitenland. Doel van de trainingen is het opbouwen van capaciteit, zodat deelnemers zelf in staat zijn onderzoek te doen op het gebied van watermanagement, klimaatverandering, rivierdynamiek, droogte en overstromingsrisico’s.

Informatiesysteem FEWS-EFCIS

Samen met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) ontwikkelde HKV een informatiesysteem voor de opslag van ecologische en fysisch-chemische waterkwaliteitsgegevens. Het informatiesysteem is gerealiseerd op basis van Delft-FEWS en wordt daarom aangeduid met FEWS-EFCIS. Het informatiesysteem is belangrijk voor de beschikbaarstelling van waterkwaliteitsgegevens binnen HDSR. De waterkwaliteitsgegevens worden gebruikt voor de wettelijke KRW-toetsingen, voor plan- en inrichtingsprocessen en voor de uitvoering van doelmatig waterbeheer.

HyDAMO Validatietool

Waterschappen en adviesbureaus gebruiken modelgeneratoren zoals D-HyDAMO voor het geautomatiseerd aanmaken van modelschematisaties van het oppervlaktewatersysteem. Een regelmatig knelpunt in dit proces is onvoldoende datakwaliteit, waardoor geen goed werkende modellen kunnen worden gegenereerd. Voor de verbetering van de datakwaliteit heeft HKV met D2Hydro en HydroConsult voor het Waterschapshuis een online validatie-webservice ontwikkeld.

Cloudtechnieken

De ICT-wereld blijft zich in een rap tempo ontwikkelen. Bedrijven moeten zich wapenen tegen meer (cyber)bedreigingen. Ook zijn er steeds meer mogelijkheden waaruit bedrijven zoals HKV een voordeel kunnen halen. Eén van die mogelijkheden betreft het gebruik van clouddiensten.

HKVEYE: cameramonitoring

Het is voor Rijkswaterstaat van groot belang inzicht te hebben in hoe ontwikkelingen en veranderingen van het Nederlandse riviersysteem lokaal plaatsvinden. Innovatieve monitoringstechnieken helpen daarbij. Rijkswaterstaat en HKV voeren daarom een experiment uit waarbij de toegevoegde waarde van cameramonitoring in combinatie met computer vision wordt onderzocht.

HKV RayCast

Met HKV RayCast gebruiken we satellietdata in combinatie met Artificial Intelligence (AI) voor het versnellen van de energietransitie. We helpen Nederlandse netbeheerders bij het faciliteren van de energietransitie door inkomende zonnestraling ruimtelijk verdeeld te voorspellen. De huidige groei van zonne-energie zorgt er namelijk voor dat specifieke delen van het elektriciteitsnetwerk soms op de maximale capaciteit zitten (congestie). Zodra er nog meer energie opgewekt wordt, is afschakelen nodig (curtailment).

Prestatiecontract Vaarwegen Oost-Nederland

Heijmans is met onderaannemer Martens en Van Oord verantwoordelijk voor het onderhoud (het op diepte brengen en houden van de vaargeulbodem) van de Boven-Rijn, Waal en het Maas-Waalkanaal. Dat gebeurt in opdracht van Rijkswaterstaat, voor een periode van 5 jaar.

Droogte- en hittestatistiek Vitens

De zomers van 2018, 2019 en 2020 waren droog en heet; de watervraag was extreem hoog. Bij drinkwaterbedrijven zoals Vitens leeft de vraag: hoe kan de watervoorziening gegarandeerd blijven? Om Vitens te helpen bij deze vraag, bepaalde HKV de statistiek van de watervraag en waterbeschikbaarheid, voor nu en in een toekomstig klimaat.

Rijkere natuur en de rivierbodem in balans met nevengeulen en langsdammen

In het KRW-Natura2000-project Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden (UWDH) ontwikkelen Rijkswaterstaat Oost-Nederland, de provincie Gelderland en Staatsbosbeheer een herinrichting van uiterwaarden langs de Midden-Waal met nevengeulen en overstromingsvlaktes.

DigiTwin Waterkering en Ondergrond

De samenleving digitaliseert, ook op het gebied van waterbeheer. Waterkeringsbeheerders hebben veel data verzameld in beheerregisters. Dagelijkse beheeractiviteiten en projecten leiden tot nieuwe data. In het TKI-project ‘DigiTwin Waterkering en Ondergrond’ wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een digitale kopie (de ‘DigiTwin’) van een waterkering. Door het samenbrengen van data (datafusie) en slim omzetten van data in bruikbare informatie, kan de DigiTwin bijdragen aan het in kaart brengen van de opbouw, samenstelling en het gedrag van een waterkering. Dat is handig voor uiteenlopende toepassingen bij het beheer van assets. Het aanhouden van een uniforme werkwijze kan ervoor zorgen dat de aanpak ook toepasbaar is op andere waterkeringen of infrastructuur.

Vragen? Neem contact op.